Monthly Archives: May 2013

Wat is de rol van de wet in het Nieuwe Verbond?

christ-is-the-end-of-the-lawdoor Phil Drysdale

 

Wat de NT schrijvers erover zijden

Handelingen

De wet is een niet te dragen juk. (Hand 15:10)

Romeinen

De wet openbaart zonde maar geeft geen oplossing. (Rom 3:20)

Als de wet zou werken, zou geloof niet relevant zijn. (Rom 4:14)

De wet brengt oordeel over hen die de wet volgen. (Rom 4:15)

Het doel van de wet is om zonde te laten toenemen. (Rom 5:20)

Christenen zijn niet onder de wet. (Rom 6:14)

Christenen zijn bevrijd van de wet. (Rom 7:1-6)

De wet is goed, perfect en heilig maar kan je niet helpen om goed, perfect of heilig te zijn. (Rom 7:7-12)

De wet die leven belooft brengt alleen maar dood door de zonde. (Rom 7:10)

De wet maakt ons zondig. (Rom 7:13)

De wet is machteloos. (Rom 8:2-3)

1 Korintiërs

De zonde ontleent haar kracht aan de wet (1 Kor 15:56)

2 Korintiërs

De wet is een bediening des doods. (2 Kor 3:7)

De wet is een bediening van veroordeling. (2 Kor 3:9)

De wet heeft geen heerlijkheid vergeleken met het nieuwe verbond. (2 Kor 3:10)

De wet verdwijnt. (2 Kor 3:11)

Waar de wet word gehouden ontstaat een bedekking van verharding van de gedachten en hart. (2 Kor 3:14-15)

Galaten

De wet brengt geen rechtvaardiging. (Gal 2:16)

Christenen zijn dood voor de wet. (Gal 2:19)

De wet is het tegenovergestelde van de genade. (Gal 2:21)

Om terug te gaan naar de wet nadat je de genade hebt ervaren is `stom`. (Gal 3:1)

De wet veroordeelt een ieder die hem probeert te houden. (Gal 3:10)

De wet heeft niets te maken met geloof. (Gal 3:11-12)

De wet was een vloek waarvan Christus ons heeft vrijgemaakt. (Gal 3:13)

De wet functioneerde als God’s bedoeling als een tijdelijk verbond vanaf Mozes tot Johannes de Doper Christus aankondigde. (Gal 3:16 & 19, zie ook… Math 11:12-13, Lukas 16:16)

Als de wet zou werken zou God hem gebruikt hebben om ons te redden. (Gal 3:21)

De wet was onze gevangenis. (Gal 3:23)

De wet maakt ons een slaaf net als Hagar. (Gal 4:24)

Efeziërs

Christus heeft de wet met haar geboden en voorschriften buiten werking gestelt (Ef 2:15)

Filippenzen

Paulus beschouwde alles met betrekking tot de wet als vuilnis. (het griekse woord hier betekent ook “poep”). (Filip 3:4-8)

1 Timoteüs

De wet is alleen goed als hij wordt toegepast in de goede kontext. (1 Timoteüs1:8) (Zie volgende vers voor de kontext)

Het was gegeven voor de onrechtvaardigen maar niet voor de rechtvaardigen. (1 Timoteüs 1:9-10) Hebreeeënws

De wet is zwak, nutteloos en maakt niets perfect. (Hebreeën 7:18-19)

God vond het niet goed en heeft een beter verbond gemaakt, gebaseerd op betere beloften. (Hebreeën 8:7-8)

Het is veroudert, verjaart, en niet ver van verdwijning. (Hebreeën 8:13)

Het is slechts een schaduw van het goede dat zou komen. (Hebreeën 10:1)

 

Maar… maar… het Oude Testament

Laten we onszelf niet voor de gek houden, het verbond dat in het oude testament via Mozes was gegeven was er een dat vijf keer meer straffen had als zegeningen. Er zijn 13 verzen waarin zegeningen worden vermeld (Deut 28:1-13) en 65 verzen met straffen (Deut 27:15-26, 28:16-68).

Mensen leefden onder de voortdurende bewustheid van zowel de ernst van de wet en hun onvermogen om het te vervullen! De wet was altijd meer een vloek dan een zegen voor degenen die daaronder waren! Dat was het wezenlijke doel – om te laten zien hoe veel moeite ze hadden!
Ze wisten dat ze eigenlijk de wet moesten vieren omdat het God-gegeven was, maar ze hadden uiteindelijk geen openbaring van waarom het werd gegeven.
Het werd gegeven aan een volk die de dingen op hun eigen manier wilde doen, als een manier om ze te laten ontdekken dat ze het niet konden! Het toonde hen dat de standaard van Gods heiligheid veel hoger was dan alles wat ze ooit zouden kunnen hopen in eigen kracht te realiseren. Deze wet is vereist en toch tegelijkertijd geheel onmogelijk te gehoorzamen. Het was bedoeld om ze te brengen op een plaats van behoefte voor genade en barmhartigheid en deze genade en barmhartigheid kon alleen komen door de Ene die het onmogelijke gedaan had, namelijk, het vervullen van de wet.

 

De wet maakt het alleen maar erger
Ik weet persoonlijk dat als ik een zonde in mijn leven heb, ik de neiging heb om er mee om te gaan door het gebruik van de wet. Als ik een zonde zie, denk ik “welke regel kan het probleem oplossen?” Of “welke structuur kan ik in mijn leven implementeren om me weerhouden te zondigen?”
Het probleem is, dat dit een oude verbond manier van denken is. De wet wordt niet toegepast om de zonde te controleren, eigenlijk zowel in Romeinen 5:20 als in 1 Korintiërs 15:56 legt Paulus ons uit hoe de wet zonde eigenlijk erger maakt! Daar waar de wet is, werkt zonde ongebreideld! Het is als olie op het vuur!

Dat is waar de vaak verkeerd begrepen passage Romeinen 7 over gaat, velen denken dat het gaat over een zondige natuur, eigenlijk is het over de wet die de zonde aanwakkert!

 

Maar Jezus kwam om de wet te vervullen, niet weg te doen!

Ik hoor dit argument vaak als het over dit soort dingen gaat, laat me je een hypothetische vraag stellen:
Laten we zeggen dat u een hypotheek € 500.000 heeft. Stel nu dat een rijke man  langs komt en hij betaalt die hypotheek volledig af. Hij krijgt zijn bewijs van de betaling en u wordt schriftelijk op de hoogte gebracht dat de hypotheek volledig betaald is.
Stel nu dat de eerste van de maand komt en u krijgt uw maandelijkse factuur, van de bank, eisende je € 2.000 maandelijkse aflossing te doen.
Wat ga je doen?
Je gaat rechtstreeks naar de bank met je papiertje om te zeggen dat de hypotheek die je had volledig betaald is! Je zou wel gek zijn om te blijven betalen op basis van de oude, vervulde opdracht.
Jezus zegt in Matteüs 5:17-20, dat het noodzakelijk is dat de norm van de wet blijft. Want als die norm niet blijft voor degenen die niet in Hem geloven, de mensen hun onvermogen om het te doen niet kunnen beseffen! Met andere woorden, moet de wet er zijn omdat anders niemand zal beseffen dat ze genade nodig hebben!
Jezus betaalde uw schuld volledig. Hij vervulde de wet. In feite zegt Paulus dat de wet aan het kruis werd genageld met Hem! (Col 2:14)

 

OK, Maar alleen een ceremoniële wet dan?
Dit is waar het complex wordt en ik wil proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken voor ons.
Ziet U, een heleboel mensen proberen de wet in stukjes te breken, soms in twee delen, een ceremoniële en morele of in drie delen, een ceremoniële, burgerlijke en morele. Ik hoor vaak mensen uitleggen dat het de ceremoniële wet was die aan het kruis werd genageld.
Dit is een leuk idee dat we gebruiken om grip te houden op zoveel mogelijk van de wet als we kunnen, terwijl we een gedeelte afschaffen. Het probleem is dat de Bijbel de wet niet zo mooi en netjes in stukjes breekt, het breekt in feite de wet helemaal niet op.
Maar ik ga niet te twisten over de vraag of de wet is opgedeeld in secties, laten we gewoon direct naar de kern gaan.
Paulus legt uit dat “de wet”,  deze is in het leven van de gelovige niet langer relevant een wet is die wordt “geschreven en gegraveerd op stenen” in 2 Korintiërs 3:07.
Welke wet klinkt zo? De ceremoniële wet? Het burgerlijk recht? Uiteraard zijn dit de Tien Geboden waar Paulus het over heeft, ze waren de enige wetten en waren gegraveerd in steen.
Paulus is hier niet vaag en wil dat iedereen weet, dat als hij zegt dat de wet niet langer in het leven van de christen toepasselijk is, hij het heeft over het hele pakket!
Als je het gevoel of de behoefte hebt om de wet te verdelen, dat is prima, als je maar weet dat het hele ding werd vervuld in Christus, en de hele zaak is er alleen voor de ongelovige en niet de gelovige (1 Timoteüs 1:09).

 

Dus je zegt dat ik zoveel kan zondigen als ik wil?
Dit is de meest voorkomende vraag die ik krijg, en om die reden zal ik er nu niet op in gaan.
Voor degenen onder u die geloven dat christenen een zondige natuur hebben, of misschien gelooft u dat niet maar bent u in de veronderstelling dat dit is wat ik zeg, lees dan de volgende artikelen op de website die u zullen helpen uw gerechtigheid in Christus te begrijpen.

Romans 7: Did Paul struggle with a sinful nature
So you are saying it’s impossible to sin
Extreme grace: A license to sin

Kortom, zondaars zondigen, heiligen niet. Als je denkt dat God je rechtvaardig heeft gemaakt, zodat je kon blijven zondigen dan heb je helemaal begrepen wat dat inhoud en hoe dat werkt. Rechtvaardige mensen vinden het moeilijk om te zondigen. Als je denkt dat ik zeg dat je niet kan zondigen als christen dan verwijs ik u opnieuw naar bovenstaande artikelen!

 

Nou, wat wil ik eigenlijk zeggen?
Allereerst dit, ik zeg niet dat we de eerste helft van onze Bijbel moeten scheuren en nooit meer lezen. Het is nog steeds de Bijbel en God gebruikt het nog steeds om ons te leren en ons leiden. De Geest van God helpt ons, zodat we begrijpen hoe ze te lezen in het licht van het Nieuwe Verbond. Gods genade is net zo aanwezig in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Dit artikel gaat echter niet over de Bijbel, het gaat over de wet.
Ten tweede, ik zeg niet dat je nooit de wet moet lezen en ook niet dat de wet niet meer zou moeten bestaan. We kunnen in de wet tal van dingen vinden die spreken over wie God is en die ons leren over de genade en barmhartigheid van God. Niet alleen dat, maar zonder begrip van de wet, onze zonde en de gevolgen ervan, zullen wij nooit volledig in staat zijn om de vrijheid die Gods genade ons heeft gebracht te vieren!
We moeten echter in staat zijn te kunnen onderscheiden, voor wie de wet is. Het is voor de ongelovigen, niet voor de gelovigen. Het is noodzakelijk dat we dit begrijpen, zij die zich weer onder de wet zetten vallen meteen weer onder een veroordeling. De schrift zegt dat als je dit doet, je “gescheiden van Christus” bent, en dat is nogal wat als je het mij vraagt! (Galaten 5:04)
Het is belangrijk om te begrijpen dat de wet goed is, perfect, en heilig (Rom. 7:7-12), maar nog belangrijker en essentieel is het, dat we niet vergeten dat het een doel heeft. Dat doel is om mensen te brengen tot het einde van zichzelf, het is er om mensen te sturen, totdat ze opgeven de wet te volbrengen en kiezen te vertrouwen op Gods gave van genade!
De wet zal nooit iemand redden, noch zal het hen een beter mens maken, of ze nu een gelovige of ongelovige zijn. Het is er gewoon om ons te tonen dat we verloren zijn zonder genade.
De wet is een spiegel, en niemand gebruikt een spiegel om zichzelf te reinigen. Het doel van een spiegel is om te laten zien hoe vies je bent – niet om jezelf schoon te maken – je moet je laten schoonmaken door Jezus.

 

Een nieuwe reformatie
De kerk is toe aan een nieuwe reformatie. Te lang hebben we basisprincipes van het Nieuwe en Oude Verbond in ons leven door elkaar gegooid. Een beetje van genade hier, een beetje van de wet daar. Maar de waarheid is dat een beetje zuurdesem het hele brood verpest. We kunnen genade en wet niet mengen. Genade + Wet = Wet. De enige manier om genade te drinken is puur (onvermengd).
Laten we het een prioriteit maken om de wet in zijn rechtmatige context te houden, als een instrument om mensen te leiden tot het einde van zichzelf.
We moeten stoppen met het onderwijzen van de wet als ware het een lijst van regels voor ons om te volgen, het is geen lijst met nuttige morele richtlijnen waar we ons op concentreren en proberen ze te houden. Ik vind het verschrikkelijk dat het eerste wat kinderen leren wanneer ze naar de kerk gaan is de tien geboden! Hebben we 2 Korintiërs 3:14-15 niet gelezen?

 

Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen.

 

Wat doen wij onze kinderen aan? En onszelf?
De waarheid is dat we er vrij van zijn om de wet te moeten houden, ons leven in genade zal beter zijn dan dat van een persoon die probeert om de wet te houden. Omdat we niet aan de buitenkant schoongemaakt zijn, we gereinigd van binnenuit. We zijn een nieuwe schepping geworden.
Heb je ooit nagedacht over de boom van de kennis van goed en kwaad? Als Adam en Eva niet de kennis van goed en kwaad hadden, hoe hebben ze God dan behaagt?
De waarheid is dat God nooit heeft gewild dat de mensheid in zijn leven voortdurend moest proberen te achterhalen wat goed en kwaad is. Hij maakte ons rechtvaardig, zodat alles wat we zouden doen, goed is.
Je ziet dat de grootste hinderpaal voor ons om goed te doen is, onze kennis van goed en kwaad! Als we bereid zijn afstand te doen van ons verlangen om goed te doen en kwaad te vermijden, en in plaats daarvan alleen de stem van God te volgen, zouden we de meest ongelooflijke veranderingen in ons leven te zien.
Wat zou er gebeuren, als we vertrouwen dat Christus in ons is, en goed in zijn werk is, en dat de Heilige Geest de vrucht van de Geest produceert en niet wijzelf?
Het enige wat een gelovige nodig heeft, om een heilig leven te leiden is, zich bewust zijn van het feit dat God hem volledig heeft aanvaard als Zijn zoon of dochter, dat ze een nieuwe schepping zijn en èèn met Hem, vervuld met de Heilige Geest.

Advertisements

What’s the role of the law in the New Covenant?

christ-is-the-end-of-the-lawby Phil Drisdale

Many people wonder what I think about the law. As I continue to relentlessly preach grace they seem to jump to the conclusion that I hate the law and that I believe the law is no longer relevant.

Let me address this concern by saying this – I think the same thing the apostles thought about the law.

Here are just a few verses that describe what they thought of the law, as recorded throughout the New Testament. I encourage you to take time and go through them, check them in context, I have, and I am very confident of what the New Testament writers had to say about the law. I know it’s a relatively long list but it’s well worth it.

As a disclaimer, if this list makes you angry, please hear me out to the end. I actually love the law and so did the writers of the NT – so long as it remains in its rightful place!

What the NT authors had to say

Acts

The law is an unbearable yoke. (Acts 15:10)

Romans

The law reveals sin but cannot fix it. (Romans 3:20)

If the law worked then faith would be irrelevant. (Romans 4:14)

The law brings wrath upon those who follow it. (Romans 4:15)

The purpose of the law was to increase sin. (Romans 5:20)

Christians are not under the law. (Romans 6:14)

Christians have been delivered from the law. (Romans 7:1-6)

The law is good, perfect and holy but cannot help you be good, perfect or holy. (Romans 7:7-12)

The law which promises life only brings death through sin. (Romans 7:10)

The law makes you sinful beyond measure. (Romans 7:13)

The law is weak. (Romans 8:2-3)

1 Corinthians

The strength of sin is the law (1 Corinthians 15:56)

2 Corinthians

The law is a ministry of death. (2 Corinthians 3:7)

The law is a ministry of condemnation. (2 Corinthians 3:9)

The law has no glory at all in comparison with the New Covenant. (2 Corinthians 3:10)

The law is fading away. (2 Corinthians 3:11)

Anywhere the law is preached it produces a mind-hardening and a heart-hardening veil. (2 Corinthians 3:14-15)

Galatians

The law justifies nobody. (Galatians 2:16)

Christians are dead to the law. (Galatians 2:19)

The law frustrates grace. (Galatians 2:21)

To go back to the law after embracing faith is “stupid”. (Galatians 3:1)

The law curses all who practice it and fail to do it perfectly. (Galatians 3:10)

The law has nothing to do with faith. (Galatians 3:11-12)

The law was a curse that Christ redeemed us from. (Galatians 3:13)

The law functioned in God’s purpose as a temporary covenant from Moses till John the Baptist announced Christ. (Galatians 3:16 & 19, also see… Matthew 11:12-13, Luke 16:16)

If the law worked God would have used it to save us. (Galatians 3:21)

The law was our prison. (Galatians 3:23)

The law makes you a slave like Hagar. (Galatians 4:24)

Ephesians

Christ has abolished the law which was a wall of hostility (Ephesians 2:15)

Philippians

Paul considered everything the law gained him as “skybalon” which is Greek for “poop”. (Philippians 3:4-8)

1 Timothy

The law is only good if used in the right context. (1 Timothy 1:8) (see next verse for the context)

It was made for the unrighteous but not for the righteous. (1 Timothy 1:9-10)

Hebrews

The law is weak, useless and makes nothing perfect. (Hebrews 7:18-19)

(As a side – that’s some fighting talk – no wonder the author of Hebrews remains anonymous to this day!)

God has found fault with it and created a better covenant, enacted on better promises. (Hebrews 8:7-8)

It is obsolete, growing old and ready to vanish. (Hebrews 8:13)

It is only a shadow of good things to come and will never make someone perfect. (Hebrews 10:1)

 

But… but… the Old Testament

Let’s not kid ourselves, even in the Old Testament the Mosaic Covenant was one that had five times more curses than blessings. There are 13 verses of blessing described (Deuteronomy 28:1-13) and 65 verses of curses (Deuteronomy 27:15-26, 28:16-68).

People lived constantly under the awareness of both the severity of the law and their inability to fulfill it! The law was always more of a curse than a blessing to those who were under it! That was its very purpose – to show just how much trouble they were in!

They knew they were to celebrate the law because it was God-given, but they never ultimately had a revelation of why it was given.

It was given to a people who wanted to do things their own way, as a way to show them they couldn’t! It showed them the standard of God’s holiness was far beyond anything they could ever hope to achieve themselves. This law was required and yet at the same time wholly impossible to obey. It was meant to drive them to grace and mercy and that grace and mercy could only come through the One who did the impossible by fulfilling the law.

 

The law made things worse

I know personally when I have a sin in my life I have a tendency to want to deal with it using law. When I see a sin, I think “what law can fix the problem here?” Or “what structure can I implement in my life to stop me from sinning?”

The problem is, that this is an Old Covenant way of thinking. The law is not applied to control sin, actually in both Romans 5:20 and 1 Corinthians 15:56 Paul explains to us how the law actually makes sin worse! Wherever there is law, sin starts to run rampant! It throws gasoline on the flames! That’s what the much misunderstood passage Romans 7 is all about, many think it’s about a sinful nature, actually it’s about the law stirring up sin! For more details on this see my article “Romans 7: Did Paul Struggle With a Sinful Nature?”

 

But Jesus came to fulfill the law, not do away with it!

I hear this argument a LOT when I talk about this stuff, let me ask you a hypothetical question:

Let’s say you have a mortgage for $500,000 owed to the bank. Now imagine that a rich man comes along and pays that mortgage off in full. He gets his receipt of the payment and you receive written notice of the mortgage being paid in full.

Now suppose the first of the month comes round and you get your monthly bill, from the bank, demanding your $2000 monthly repayment.

What are you going to do?

You are going to go straight to the bank with your piece of paper saying that the contract you had with the bank has been paid in full! You would be crazy to keep paying according to the old, fulfilled contract.

Jesus is saying in Matthew 5:17-20 that it is imperative that the standard of the law remains. Because if that standard is not left for those who do not believe in Him people will not realise their inability to do it! To put it in another way, the law must be there otherwise nobody will realise they need grace!

Jesus paid your debt in full. He fulfilled the law. In fact Paul says that the law was nailed to the cross with Him! (Col 2:14)

 

OK, but just the ceremonial law right?

This is where it gets complex and I want to make it as simple as possible for us all.

You see, a lot of people try to break up the law, into either two, ceremonial and moral, or three parts, ceremonial, civil and moral. I often hear people explain that it was the ceremonial law that was nailed to the cross.

This is a nice idea we use to try keep a hold of as much of the law as we possibly can, while doing away with some. The problem is the Bible doesn’t break up the law as nice and neat as that, in fact it doesn’t break up the law at all.

However, I’m not going to argue about whether or not the law is broken up into sections, let’s just go straight for the jugular.

Paul explains that the “law” which is no longer relevant in the believer’s life is the law which is “written and engraved on stones” in 2 Corinthians 3:7.

Which law does that sound like? The ceremonial law? The civil law? Obviously this is the Ten Commandments Paul is talking about, they were the only laws to be engraved in stone.

Paul isn’t being vague here and wants everyone to know that when he says that the law is no longer applicable in the Christian’s life he means the whole package it came in!

If you feel a need to divide the law up, that’s fine, just so long as you know the whole thing was fulfilled in Christ and the whole thing is for the unbeliever not the believer (1 Timothy 1:9).

 

So you are saying I should go sin as much as I like?

This is the most common question I get asked, for that reason I won’t be addressing it in this blog.

For those of you who believe that Christians have a sinful nature or perhaps you don’t but are still finding yourself assuming that this is what I’m saying, please read the following articles (there are many more on the website that will help you understand your righteousness in Christ as well.)

Romans 7: Did Paul struggle with a sinful nature
So you are saying it’s impossible to sin
Extreme grace: A license to sin

In short, sinners sin, saints don’t. If you think God made you righteous so you could keep on sinning then you’ve completely missed the point that He made you righteous. Righteous people find it hard to sin. If you think I’m saying you cannot sin as a Christian I again refer you to the above articles!

 

So what are you saying?

Firstly let me say this, I’m not saying we tear out the first half of our Bible and never read it again. It is still the Bible and God still uses it to teach us and direct us. The Spirit of God helps us divide the scriptures so we understand how to read them in light of the New Covenant. God’s grace is just as present in the Old Testament as it is in the New Testament. However this article is not about the Bible, it’s about the law.

So, secondly, I’m not saying you should never read the law or that the law should no longer exist either. We can find in the law loads of things that speak of who God is and teach us the grace and mercy of God. Not only that, but without understanding the law, our sin and the consequences of them, we will never fully be able to celebrate the freedom that God’s grace has brought us into!

We must however be able to divide correctly who the law is for. It is for unbelievers not believers. It is imperative that we understand this, those who put themselves back under the law put themselves right back under a curse. In fact it says if you do so, you are “severed from Christ”, pretty scary language if you ask me! (Galatians 5:4)

It is so important to understand that the law is good, it is perfect, it is holy (Romans 7:7-12), but most importantly it’s essential that we remember that it has a purpose. That purpose is to lead people to the end of themselves, it is there to push people, until they give up on the law and choose to rely on God’s gift of grace!

The law will never save anyone, nor will it make them a better person, whether they are a believer or unbeliever. It is simply there to show us how lost we are without grace.

The law is a mirror, but nobody ever uses the mirror to clean themselves. The purpose of a mirror is to show you your dirty face – not to clean it – you need Jesus to clean that dirty face.

 

Another reformation

The church is in desperate need for another reformation. For too long we have straddled the fence of the New and Old Covenant. A bit of grace here, a bit of law there. But the truth is that a little leaven ruins the whole bread. We don’t mix grace and law. Grace + Law = Law. The only way to drink grace is undiluted.

Let’s make it a priority to keep the law in its rightful context, as a tool to lead people to the end of themselves.

We must stop teaching the law as if it were a list of rules for us to follow, they are not a list of helpful moral guidelines which we are supposed to focus on trying to keep. It absolutely devastates me that the first thing children learn when they go to church is the ten commandments! Did we not read 2 Corinthians 3:14-15?

“But their minds were hardened. For to this day when they read the Old Covenant that same veil remains unlifted, because only through Christ is it taken away. Yes, to this day whenever Moses is read a veil lies over their hearts”

What are we doing to our children? To ourselves?

The truth is we have been set free from the law, and our lives in grace will look better than those of any person trying to keep the law. Because we are not cleaned from the outside, we are cleaned from the inside. We have become a new creation.

Have you ever thought about the tree of the knowledge of good and evil? If Adam and Eve didn’t have knowledge of good and evil then how did they please God?

The truth is that God has never wanted the human race to do life constantly trying to figure out if things are good and evil. He’s made us righteous so that everything we would do is good.

You see the biggest hinderance to us doing good is our knowledge of good and evil! If we were willing to put aside our desire to do good and avoid evil, and instead just follow God’s voice, we would see the most incredible changes in our lives.

What might happen if we trusted that Christ in us is good at His job and that the Holy Spirit, actually produces the fruit of the Spirit and not us?

The only thing a believer needs, to live a holy life, is to remain conscious of the fact that God has fully accepted them as His son or daughter, making them a new creation and one with Him, filled with the Holy Spirit.